สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยนางสุวรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรองและ
แจกหน้ากากอนามัยแก่ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.
เป็นต้นไป
 
 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว พร้อมทั้งทำหมันให้ ฟรี ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เวลา 08.30-12.00 น. ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1และหมู่ 2 โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เดินทางมาให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อม
นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดให้มีโครงการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และล้างตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของประชาชน ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว คณะเจ้าหน้าที่
สสจ.ยโสธร นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ให้บริการตรวจคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้รับบริการ แม่ค้า พ่อค้า พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อใน
บริเวณตลาดสด,หน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้ออกเยี่ยมและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ประชาชนในเขตเทศบาล หมู่ที่1และหมู่ที่2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ทุกครัวเรือน นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีฯ  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 2019
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้จัดให้มีโครงการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และล้างตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของประชาชน ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้บริการตรวจคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
แผนพัฒนา และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้รับบริการ แม่ค้า พ่อค้า พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดสด,หน่วยงานราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covic-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
แผนการจัดหาพัสดุ เพื่อการป้องกันตัวเอง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมีนายสุริยันต์ เจริญชัย
แผนป้องกันการทุจริต นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ เข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อและฝึกทำหน้ากากอนามัยเพื่อเผยแพร่การทำหน้ากากอนามัย
ระบบควบคุมภายใน ให้แก่ประชาชนต่อไป
ผลงานและกิจกรรม เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วโดยมี พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้แทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติ
รายงานกิจการ มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อเด็ก การสร้างเสริมทักษะ ส่งเสริมการแสดงออก สถานที่แสดง
รายงานการเงิน กิจกรรมในเขตพื้นที่และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิดกล้าทำภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น จัดเวทีการแสดงกิจกรรม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล,การประกวดวาดภาพระบายสี,กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล,จัดเลี้ยงอาหาร น้ำดื่ม และขนมตามความเหมาะสม
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายอาทิตย์
จดหมายข่าว ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว
คู่มือสำหรับประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร  
แบบคำร้องต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
 
       
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พ.ศ. 2563 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)